ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις Διακήρυξη κυλικίου Καβονησίου
Διακήρυξη κυλικίου Καβονησίου Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

 

Τμήμα: Διοικήσεως Ημερομηνία:01.10.20

Ταχ.Δ/νση: Περίδου 24, Χανιά

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα

Τηλέφωνο: 28210-83235 Αρ.Πρωτ.:3672

Fax: 28210-87900

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν.Χανίων με βάση την 227/20 σε ορθή επανάληψη απόφαση της ΛΕ και την 8027/28.09.20 όμοια απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις Π.Δ. 715/79 όπως ισχύει για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου-εστιατορίου, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Λιμενικού Περιπτέρου λιμένα Καβονησίου Κισσάμου , αποτελούμενο από:

(α) εσωτερικό χώρο (αίθουσα-βοηθητικοί χώροι) έκτασης 200 τ.μ. (20 Χ 10), (ΑΒΓΔ συνημμένου σχεδιαγράμματος)

(β) εξωτερικός χώρος στην ανατολική πλευρά του κτιρίου και μπροστά από αυτό εμβαδού περίπου 132 τ.μ (6,60 Χ 20) (ΒΖΚΛΕΓ συνημμένου σχεδιαγράμματος)

(γ) εξωτερικός χώρος στην βόρεια πλευρά του κτιρίου και μπροστά από αυτό εμβαδού περίπου 54,78 τ.μ (16,60 Χ 3,30) (ΘΗΚΖΒΑ συνημμένου σχεδιαγράμματος)

(δ) εξωτερικός στεγασμένος χώρος (κιόσκι) εμβαδού περίπου 52,25 τ.μ. (5,50Χ9,50 μ.),

του οποίου το ΛΤΝΧ έχει τη χρήση και εκμετάλλευση.

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του ΛΤΝΧ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 03/11/20, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

1) Ο εν λόγω χώρος πρέπει να λειτουργήσει αποκλειστικά σαν χώρος στέγασης του Κυλικείου-Εστιατορίου για την εξυπηρέτηση, των επιβατών του Λιμένος Καβονησίου Κισσάμου απαγορευμένης πάσης άλλης λειτουργίας. Για το λόγο αυτό ο προς ον η παραχώρηση είναι υποχρεωμένος επί ποινής ακυρώσεως της Πράξης παραχώρησης να έχει ανοικτό το Εστιατόριο - Κυλικείο τουλάχιστον μία ώρα προ της αφίξεως του επιβατικού πλοίου ανεξάρτητα της ώρας κατάπλου οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή και δεν μπορεί να κλείσει πριν την αναχώρηση του πλοίου έστω και αν υπάρχει καθυστέρηση απόπλου οποιασδήποτε διάρκειας.

2) Αυτός στον οποίο θα γίνει η παραχώρηση, υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης τυχόν φθορών ώστε να διατηρεί τους χώρους σε καλή κατάσταση. Η δαπάνη για την εκτέλεση όλων των εργασιών θα βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που του έγινε η παραχώρηση ο οποίος και εφεξής και καθ΄όλη την διάρκεια της παραχώρησης υποχρεούται να διατηρεί καθαρούς όλους τους παραχωρούμενους χώρους, να συντηρεί κάθε ζημιά, φθορά ή βλάβη, που προέρχεται από συνήθη χρήση του παραχωρούμενου χώρου ή από ενέργειες ή παραλείψεις δικές του, προσωπικού του ή πελατών του.

3) Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κυλικείου, ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την έγκριση της παραχώρησης με δυνατότητα παραχώρησης για άλλα δύο έτη με απόφαση της ΛΕ αρμοδίως εγκεκριμένης.

4) Για την παραχώρηση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του ΠΔ.34/95 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» όπως ισχύει σήμερα.

5) Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 800,00 €/μήνα.

Το μηνιαίο αντάλλαγμα της παραχώρησης μετά τα δύο πρώτα έτη αυτής θα αναπροσαρμόζεται με ποσοστό 3% του εκάστοτε διαμορφωμένου ανταλλάγματος

6)Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

α) Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας με ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο ανταλλάγματος ,ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγ/σμό, (της προς εγγυοδοσίας υποχρεώσεως απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ).

β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της περιφέρειας που έχει ασκήσει επάγγελμα στο οποίο να φαίνεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση, πτωχεπτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

ε)Βεβαίωση μη οφειλής προς το ΛΤΝΧ (χορηγείται από την Υπηρεσία του ΛΤΝΧ).

7) Στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης, και ιδίως του άρθρου 10 αυτής τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι εξέτασε επί τόπου τον χώρο και τις τοπικές συνθήκες και γενικά την κατάστασή του, το μηνιαίο αντάλλαγμα που προσφέρει σε ευρώ καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αποδεικνυόμενο που θα επηρεάσει θετικά την κρίση της επιτροπής.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία του Λ.Τ.Ν.Χ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 ως 12.00 (Περίδου 24, τηλ.28210-83235).

 

Ο Πρόεδρος

Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων

Βιριράκης Δημήτρης