ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΤΝΧ 2020 - 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΤΝΧ 2020 - 2021 Εκτύπωση

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν ΧΑΝΙΩΝ


Αρ. Πρωτ.: 4824


 

Ταχ. Δ/νση:

Περίδου 24 73100 Χανιά

Πληροφορίες:

Μαυροπούλου Όλγα

Τηλέφωνο:

28210 83230-39

Fax:

28210 87900

Email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

 

 

 


 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν Χανίων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των γραφείων του Λιμενικού Ταμείου Ν Χανίων και των χερσαίων ζωνών του Λιμ Σούδας, Λιμ Καβονησίου Κισάμου και Λιμ Κάτω Γαλατά  για χρονική διάρκεια 12 μηνών» προϋπολογισμού 36841,82€ χωρίς τον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή.

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του .Λ.Τ. Ν.Χανίων www.ltnx.gr.

2. Κωδικoί CPV: 90910000-9 (Υπηρεσίες καθαριότητος)

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η πλήρης περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται στο Παράρτημα Β της αναλυτικής διακήρυξης.

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

5. Χρόνος διάρκειας της σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε καθαρισμούς κτιρίων και δημόσιων κοινοχρήστων χώρων και είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με αυτές τις δραστηριότητες.

Οι προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.

Φορέας που συμμετέχει αυτόνομα ή σε ένωση με άλλους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.

7. Απαιτούμενες πληροφορίες

Κατά την υποβολή των προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ως προκαταρκτική απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

9. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους: (α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Λ.Τ. Ν.ΧΑΝΙΩΝ, ή (β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς το Λ.Τ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ. Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις (α) και (β), οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Λ.Τ. Ν.ΧΑΝΙΩΝ, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 14/01/2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. ή (γ) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι στις 14/01/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11:30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Λ.Τ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ.

13. Δημοσιεύσεις:

Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296 Ν.4412/2016, στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr σύμφωνα με το Ν.3861/2010 και σε μία τοπική εφημερίδα (άρθρο 18 του Ν. 4469/2017) καθώς στην ιστοσελίδα του Λ.Τ. Ν. Χανίων. Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος του Λ.Τ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Δημήτρης Βιριράκης