ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ SL. ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ ΣΤΟ ΑΠΟ 7-01-2021 ΕΡΩΤΗΜΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ SL. ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ ΣΤΟ ΑΠΟ 7-01-2021 ΕΡΩΤΗΜΑ Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Χανιά: 08-1-2021

Αρ. Πρωτ.: 25

Ταχ.Δ/νση :Περίδου 24

Πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα

Τηλέφωνο :28210-83230

FAX :28210-87900

Προς:

SL. ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ

Π. Μελά 38 Θεσσαλονίκη

Τηλ.. 2310 548828

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Θέμα: Απάντηση στο από 7-01-2021 ερώτημά σας, για την με αρ. 4654/04-12-2020 Διακήρυξη ΛΤΝΧ.

Σε απάντησή του αναφερόμενου στο θέμα ερώτημά σας, έχουμε να σας παραθέσουμε τα ακόλουθα:

Απάντηση στο ερώτημα 1:

Όχι, δεν πρέπει να υπολογιστεί το 8% της παρακράτησης φόρου, στην οικονομική προσφορά, διότι οι παρακρατήσεις φόρου δεν αποτελούν κράτηση. Η υπηρεσία μας, σε κάθε εξόφληση εντάλματος πληρωμής χορηγεί βεβαίωση προς τον δικαιούχο, για φορολογική χρήση, ώστε να εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του Άρθρο 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

Απάντηση στο ερώτημα 2 και 3:

Ο Ν.3863/2010 άρθρο 68 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 22 ΤΟΥ Ν. 4144/13, ΦΕΚ-88 Α/18-4-13] , αναφέρει ότι:

«1. Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.»

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξειδικεύσετε σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς σας, τις ειδικότερες αναλύσεις των στοιχείων που συνθέτουν την δική σας οικονομική προσφορά, με τις δικές σας ιδιαιτερότητες, σύμφωνα πάντα με τα ζητούμενα του εν λόγω άρθρου του Ν.3863/2010.

Απάντηση στο ερώτημα 4:

Το κόστος δημοσίευσης του διαγωνισμού ανέρχεται στα 235,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Ο Πρόεδρος ΛΤΝΧ

Δημήτριος Βιριράκης

 

Αρχεία:
Download this file (kathariotita-apantisi.pdf)kathariotita-apantisi.pdf[ ]730 Kb