ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Λ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Λ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων

Ταχ.Δ/νση : Περίδου 24

Τηλέφωνα επικ.: 2821083233

 

Αρ.Πρωτ: 2602/ 19 -06 -2023

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

 

Στα Χανιά και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, σήμερα 14/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε η 10η Συνεδρίαση 2023 της Λιμενικής Επιτροπής Ν.Χανίων, κατόπιν της Αριθμ. πρωτ. 2424/09-06-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου προς τα μέλη η οποία τους κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Διαπιστώνεται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα επτά (7) μέλη:

 

Παρόντα Μέλη: Βιριράκης Δημήτριος– Πρόεδρος Λιμενικής Επιτροπής Ν.Χανίων, Γιαννουλάκης Νεκτάριος (α/α Κεντρ. Λιμενάρχη Χανίων), Ντάγκας Κων/νος-Προϊστ/νος Τελωνείου Χανίων, Κοββαντζής Κων/νος,

Μαραθάκης Γεώργιος, Μανωλικάκης Ιωάννης, Γελασάκης Ιωάννης

Απόντα Μέλη- Δεν συμμετείχαν στην διαδικασία αν και κλήθηκαν νομίμως : Μυλωνάκης Γεώργιος,

Ηλιάκης Νικόλαος (παρών έως και την αριθμ. 219/2023 αποφ.ΛΕ)

Εισηγήτρια: Μανιουδάκη Στυλιανή – Αναπλ. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης ΛΤΝΧ α/α Γραμματέας: Θεοδωρίδου Σοφία-Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού ΛΤΝΧ

Ο κ.Πρόεδρος αφού καλωσόρισε τα μέλη, μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος.

 

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. Σκουμπάκη Αρτεμησία-Προισταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος ΛΤΝΧ & Μαυροπούλου Όλγα - Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικού ΛΤΝΧ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 230/2023

Θέμα: Έγκριση ‘Πρακτικού επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών για την παραχώρηση χρήσης χώρου για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση καντινών για τα έτη 2023-2024 σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 2056/18-05-2023 Πρόσκληση ενδιαφέροντος’.

 

Στην συνέχεια της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, παρακάλεσε την

κ.Μανιουδάκη Στυλιανή – Αναπλ. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης ΛΤΝΧ να ενημερώσει σχετικά τη Λ.Ε. Αμέσως μετά η κ.Μανιουδάκη έθεσε υπόψη της ΛΕ το ‘Πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών για την παραχώρηση χρήσης χώρου για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση καντινών για τα έτη 2023-2024 σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 2056/18-05-2023 Πρόσκληση ενδιαφέροντος’ σύμφωνα με το οποίο:

 

‘…..Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε ουδεμία άλλη προσφορά, προτείνει, την κατακύρωση των θέσεων ως εξής:


Ονοματεπώνυμο

Έκταση

Περιγραφή-Θέση

Οικονομική Προσφορά

Καραλάκης Νεκτάριος

(ως ο μοναδικός προσφέρων με
ταυτόχρονη την ιδιότητα του πολυτέκνου)

15 τ.μ.

Κεντρική Προβλήτα Μαραθίου

6.000,00 €

Ροκάκη Μαρία

(ως μοναδική προσφέρουσα με ταυτόχρονη την ιδιότητα του πολυτέκνου)

15τ.μ.

Λιμνωνάρι Μαραθίου

6.000,00 €

Μπραουδάκη Γεωργία

(ως η μοναδική προσφέρουσα)

15τ.μ.

Χώρα Σφακίων

3.750,00 €

Μετά από αυτά και μετά από διαλογική συζήτηση.

Η Λιμενική Επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω, την εισήγηση του Προέδρου της ΛΕ, τις περί Λιμενικών Ταμείων κείμενες διατάξεις Β.Δ. 14/19.1.39 τ.Α, 24 & το Π.Δ. 60/24.08.2022 (ΦΕΚ Α΄157/2022)

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει το από 13/06/2023 συνημμένο στην παρούσα ‘Πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών για την παραχώρηση χρήσης χώρου για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση καντινών για τα έτη 2023-2024 σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 2056/18-05-2023 Πρόσκληση ενδιαφέροντος’ και κατακυρώνει στους παρακάτω συμμετέχοντας τις θέσεις σε λιμένες αρμοδιότητας ΛΤΝΧ για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση καντινών ως εξής:

Ονοματεπώνυμο

Έκταση

Περιγραφή-Θέση

Οικονομική Προσφορά

Καραλάκης Νεκτάριος

(ως ο μοναδικός προσφέρων με ταυτόχρονη την ιδιότητα του πολυτέκνου)

15 τ.μ.

Κεντρική Προβλήτα Μαραθίου

6.000,00 €

Ροκάκη Μαρία

(ως μοναδική προσφέρουσα με ταυτόχρονη την ιδιότητα του πολυτέκνου)

15τ.μ.

Λιμνωνάρι Μαραθίου

6.000,00 €

Μπραουδάκη Γεωργία

(ως η μοναδική προσφέρουσα)

15τ.μ.

Χώρα Σφακίων

3.750,00 €

 

 

 

Ο Πρόεδρος ΛΤΝΧ Η α/α Γραμματέας

 

 

Δημήτρης Βιριράκης