ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 2023 Εκτύπωση 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

 

Χανιά, 19-10-2023

 

Αρ. Πρωτ. : 4429

Ταχ/κή Διεύθυνση : Περίδου 24

Ταχ/κός Κώδικας: 73100

Πληροφορίες Μαυροπούλου Όλγα

Τηλέφωνο: 28210-83235

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

-Επωνυμία και Διευθύνσεις Αναθέτουσας Υπηρεσίας:

Επίσημη Επωνυμία: Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Περίδου 24, Τ.Κ. 73100 Χανιά , Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: stelman@ltnx.gr και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.ltnx.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαυροπούλου Όλγα (τηλ.2821083235 , φαξ: 2821087900, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ),

-Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων www.ltnx.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: προαναφερθείσα διεύθυνση

-Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Κυβέρνηση στον Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι μη κερδοσκοπική και αφορά τη διοίκηση, κατασκευή, συντήρηση και Εκμετάλλευση λιμένων, στα γεωγραφικά όρια του Νομού Χανίων (πλην του Παλιού Λιμένα Χανίων, Ν. Χώρας και Αγ. Κυριακής Χαλέπας), με σκοπό την διάθεση λιμενικών υπηρεσιών σε πλοία.

-Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 79713000-5

-Είδος Σύμβασης: Υπηρεσία

-Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

-Τίτλος : Παροχή υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με τον κώδικα ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας αρμοδιότητας ΛΤΝΧ για 12 μήνες και μέχρι 30.000 ανθρωποώρες.

- Σύντομη Περιγραφή

Βάσει της αρ. 206/2023 απόφασης ΛΕ περί διενέργειας του διαγωνισμού, αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή υπηρεσιών φύλαξης από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις -κατόχους της αδείας του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’164) & Ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209) - όπως προβλέπεται στους Νόμους 3622/2007 (ΦΕΚ Α’281) ,Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102), και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β’1877) όπως ισχύουν- στη Λιμενική Εγκατάσταση Σούδας Νομού Χανίων, αρμοδιότητας Λ.Τ.Ν.Χ., για δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα παράτασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και μόνο σε περίπτωση μη ανάλωσης των προβλεπομένων 30.000 ανθρωποωρών και με την ίδια ενιαία τιμή ανθρωποώρας. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν την εφαρμογή διαδικασιών και ελέγχων και ασφαλείας για την πρόσβαση προσώπων, οχημάτων, πλοίων και αντικειμένων στην εν λόγω Λιμενική Εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

-Εκτιμώμενη συνολική αξία: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (375.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 465.000€).

-Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

-Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε Δώδεκα (12)μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα παράτασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί το σύνολο των προβλεπομένων 30.000 (τριάντα χιλιάδων) ανθρωποωρών της σύμβασης .

-Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως αυτή περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη.

-Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 331 παρ. 1α του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/16,κάτω των ορίων του άρθρου 235 του ίδιου νόμου.

-Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

-Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

- Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

20 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00

-Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με παρ 2.4 της αναλυτικής Διακήρυξης.

-Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

-Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ.

-Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

-Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

-Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους Πόρους του Λιμενικού Ταμ. Ν. Χανίων.

-Διαδικασίες Προσφυγής: Περιγράφονται στο άρθρο 3.4 της αναλυτικής Διακήρυξης.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται , σύμφωνα με τις παρ.2.1.5 και 2.2.2 της αναλυτικής Διακήρυξης, η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.500 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 

Σημείωση: Η παρούσα να δημοσιευτεί σε 2 τοπικές εφημερίδες.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ

 


13-11-2023

Συνημένα:  Απαντήσεις σε  ερωτήματα οικονομικού φορέα που υποβλήθηκε στο
σύστημα διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τον διαγωνισμό ΛΤΝΧ με την
αρ.πρ. 4428/19-10-2023 Διακήρυξη για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα
με τον κώδικα ISPS της Λιμενικής  Εγκατάστασης  Σούδας  αρμοδιότητας ΛΤΝΧ
για 12 μήνες και μέχρι 30.000  ανθρωποώρες.