ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις «Διευκρίνιση για ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με τον κώδικα ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας αρμοδιότητας ΛΤΝΧ για 12 μήνες και μέχρι 30.000 ανθρωποώρες, Αρ. διακήρυξης: 4428/19-10-2023»
«Διευκρίνιση για ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με τον κώδικα ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας αρμοδιότητας ΛΤΝΧ για 12 μήνες και μέχρι 30.000 ανθρωποώρες, Αρ. διακήρυξης: 4428/19-10-2023» Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Χανιά, 27/10/23

 

Αρ. Πρωτ. : 4550

Ταχ/κή Διεύθυνση : Περίδου 24

Ταχ/κός Κώδικας: 73100

Πληροφορίες Μαυροπούλου Όλγα

Τηλέφωνο: 28210-83235

 

 

 

 

Διευκρίνιση για ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προς κάθε ενδιαφερόμενο

 

-Τίτλος : Παροχή υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με τον κώδικα ISPS της Λιμενικής Εγκατάστασης Σούδας αρμοδιότητας ΛΤΝΧ για 12 μήνες και μέχρι 30.000 ανθρωποώρες.

Αρ. διακήρυξης: 4428/19-10-2023Διευκρινίζεται ότι στην διακήρυξη με αριθμό 4428/19-10-2023 του παραπάνω διαγωνισμού στην παράγραφο 2.2.6 της παραπάνω διακήρυξης αναφέρεται ότι :

«2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019, 2020 ,2021) να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων υπόχρεων στην εφαρμογή του κώδικα ISPS (Ν. 3622/07, Ν.4150/2013, Π.Δ. 56/2004 όπως εκάστοτε ισχύουν) και να διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μήνες συνολικά μέσα σε αυτό το διάστημα….»

Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής έχει γραφεί στην παρένθεση το λανθασμένο « (2019, 2020 ,2021)» , αντί του ορθού που είναι: « ( 2021, 2022,2023)».

Ως εκ τούτου η παραπάνω παράγραφος διαμορφώνεται :

«2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2021, 2022,2023) να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων υπόχρεων στην εφαρμογή του κώδικα ISPS (Ν. 3622/07, Ν.4150/2013, Π.Δ. 56/2004 όπως εκάστοτε ισχύουν) και να διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μήνες συνολικά μέσα σε αυτό το διάστημα….»

Αντιστοίχως το ίδιο πρέπει να συμβεί στην παραγρ. 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» και συγκεκριμένα στο Β.4 (α) που διαμορφώνεται:

«α)Βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης, από φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων που να αποδεικνύεται ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2021, 2022,2023) έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων……..»

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ

 

Αρχεία:
Download this file (diefkrinisis-filaksis-2023.pdf)diefkrinisis-filaksis-2023.pdf[ ]509 Kb