ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ Διακηρύξεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2024 - 2025
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2024 - 2025 Εκτύπωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων)

 

 • Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων

Ταχ. Δ/νση: Περίδου 24, Τ.Κ. 73100 Χανιά , Ελλάδα

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.ltnx.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαυροπούλου Όλγα

 • Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων www.ltnx.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: προαναφερθείσα διεύθυνση .

Αιτήματα διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της Αναλυτικής διακήρυξης .

 • Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Κυβέρνηση στον Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης.

 • Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 90910000-9

 • Είδος Σύμβασης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 • Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)

 • Τίτλος : Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των γραφείων του Λιμενικού Ταμείου Ν Χανίων και των χερσαίων ζωνών του Λιμ Σούδας, Καβονησίου Κισάμου, Κάτω Γαλατά και Μαραθίου για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 121.599,75 € χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ: 150.783,69

 • Σύντομη Περιγραφή

Αντικείμενο του διαγωνισμού με βάση την 380/23 απόφαση ΛΕ είναι :

 • η Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των γραφείων του Λιμενικού Ταμείου Ν Χανίων και των χερσαίων ζωνών του Λιμ Σούδας, Καβονησίου Κισάμου, Κάτω Γαλατά και Μαραθίου για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών , με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 121.599,75 € χωρίς ΦΠΑ.

 • Ο διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή διαδικασία των άρθρων 264 & 331 κάτω των ορίων του βιβλίου ΙΙ του Ν 4412/16 σύμφωνα με το άρθρο 235 του ίδιου νόμου

 • Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

 • Διάρκεια Σύμβασης: Δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης

 • Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Όπως αυτή περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη.

 • Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία των άρθρων 331 & 235 του ν. 4412/2016.

 • Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

 • Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 • Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 11/03/2024 ημέρα Δευτέρα , Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 • Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με παρ.2.4 της αναλυτικής Διακήρυξης.

 • Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό , για διάστημα 12 μηνών, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ σύμφωνα με παρ.3.1 της αναλυτικής Διακήρυξης.

 • Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών

Χρηματοδότηση: H υπηρεσία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Λιμενικού Ταμείου Ν Χανίων και από τον ΚΑΕ 0419 του προϋπολογισμού του ΛΤΝΧ

Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.432,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ